Obligatoriske fag

På Gørlev Idrætsefterskole er der en række fag som alle elever skal have.

Man kan dele fagene op i tre grupper:

BOGLIGE FAG
GØRLEV FAG
IDRÆTSFAG.

BOGLIGE FAG.
Dansk, matematik og engelsk er fag som alle elever skal have på skolen. Man har ikke de samme klassekammerater i alle fag. Holdene er niveauinddelt i matematik og engelsk. Klassekvotienten ligger omkring 20. I alle tre fag aflægges 10. klasses prøve.
Tysk er et bogligt valgfag, hvor der arbejdes frem mod 10. klassesprøven.

GØRLEV FAG.
Der er en række fag, der er specielle for vores skole. Folkeoplysning, fortælling, fællestime, sang og rengøring.

IDRÆTSFAG.
Alle elever har en række obligatoriske idrætsfag: løb (6 km.), kønsopdelt gymnastik og fællesgymnastik.

Dansk

Seriøs boglig undervisning

Det er danskfagets formål at fremme elevernes oplevelse af sproget, som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde samt øge deres indlevelse og indsigt i litteraturens mange udtryksformer. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog og kulturfællesskab.

Eleverne inddeles på 7 danskhold fra skoleårets begyndelse. Undervisningen leder frem til folkeskolens 10. klasses prøve.

Der er dansk på skemaet 3 gange om ugen. I alt 4½ lektion.

Matematik

Niveaudelt matematik

På Gørlev Idrætsefterskole følger vi overordnet Undervisningsministeriets fælles mål fra 2009 for matematikundervisningen.

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Endvidere sigter vi mod at ruste den enkelte elev bedst muligt til sin videre uddannelse.

Matematikundervisningen foregår på 7 hold, der er inddelt efter niveau. Niveaudelingen betyder at vi kan målrette og effektivisere undervisningen.

Eleverne har matematik på deres skoleskema fire gange om ugen, ialt 4½ lektioner á 45 minutter.

Engelsk

Seriøs engelskundervisning

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.

Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

Vi har niveaudelte hold i engelskundervisningen. Niveaudelingen sikrer god fremdrift på alle engelskhold. 

Eleverne har engelsk på skemaet 3 gange om ugen - i alt svarende til 3½ lektion.

Gørlev fag

På skolen er der en række fag, der er specielle for vores skole. Det er ikke fag, der fylder så meget på skemaet, men der er nogle fag, der er vigtige i forhold til arbejdet med de unge mennesker.

FOLKEOPLYSNING. Hele elevflokken er samlet på samme tid i skolens samlingssal. Hovedsigtet med efterskolers arbejde er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. I faget folkeoplysning bliver det hele forenet. Det er faget, hvor der undervises i historie/samfundsfag. Som en del af livsoplysningen på skolen bliver der også arbejdet med aktuelle ting fra hverdagen på efterskolen. Faget giver også plads til drøftelse, og udvikling af fællesskabet mellem eleverne. Opstår der problemstillinger af fælles interesse vil det blive taget op og drøftet som en del af opdragelsen til medborgerskab. Der skal gives mulighed for at reflektere over hverdagen på skolen. 

SANG/FORTÆLLING. Hele elevflokken er samlet på samme tid i skolens samlingssal. En typisk time starter og slutter med sang. Vi synger fra DGI og højskolesangbogen. Sangene akkompagneres af klaver. Midtvejs i lektionen er der en afdeling med fortælling. Eleverne øves i at lytte - være stille og lytte til en god historie.

KONTAKTGRUPPEMØDE. Hver uge er man samlet i kontaktgrupper i 20 minutter. Her drøftes stort og småt, der rører sig på skolen. 

RENGØRING. To gange om ugen står den på rengøring. Eleverne gør rent på værelser og en række områder på skolen. Skolens medarbejdere kontrollerer rengøringen.

Fællesskab og venskab

Idrætsfag

GYMNASTIK. Alle elever har obligatorisk gymnastik to gange om ugen. Den ene gang er man sammen med sit eget køn, altså alle drenge har gymnastiktime sammen og alle piger har gymnastik sammen. Den anden gang, hvor der står gymnastik på skemaet er det fællesgymnastik. Både drenge og piger er igang på samme tid. Gymnastikken er meget vigtig for arbejdet med fællesskab på skolen. Indholdet i timerne varierer, men der finder en del fysisk grundtræning sted og det er naturligvis også i gymnastikundervisningen at der arbejdes med skabelse af årgangens opvisning.

LØB. En gang om ugen løbes der 6 km. Vi løber for at arbejde med elevernes grundform, men vi løber også for at sætte fokus på at få skabt nogle gode vaner. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at løbe og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af.

 

 

Ugentlig løbetur 6 km.

Gørlev Idrætsefterskole
Kirkevangen 13
4281 Gørlev

Tlf.: 58 85 51 64
Email: kontoret(at)idraetsefterskolen.dk